تا خدا هست و خدایی می کند   مجتبی مشگل گشایی می کند

 

فایل های صوتی جلسه میلاد امام حسن مجتبی با نوای حاج حسن خلج - حسینیه آیت ا... علوی. 

میلاد امام حسن مجتبی (ع) 1388 (قسمت اول )         پخش اول

میلاد امام حسن مجتبی (ع)  1388 (قسمت دوم)        پخش اول