حاج حسن خلج ولادت امام زمان ۹۴

 

بی سابقه است شب چنین شوریده (مدح)


جان آمده جان آمده (مدح)

مناجات و روضه

انکار خدای ازلی نتوان کرد (مدح)