حاج حسن خلج روز اول صفر ۹۳


غمت در نهانخانه دل نشیند (روضه)

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل (روضه)

زهر هجری چشیده ام که مپرس (روضه)