قرائت قسمتی از زیارت جامعه کبیره و روضه

سائلی بودم که تو ره دادی ام (روضه)