حاج حسن خلج ، دریای تجلیات ذات است غدیر (مدح)

حاج حسن خلج ، شور عشقت به دل زوال نداشت (مدح)

حاج حسن خلج ، یا علی یا علی مالک ملک دلی