مذهبی وب


روضه امام علی (ع)

آروم آروم علی(ع) رو قبر زهرا(ع) روونه

رنگ جنون رنگ لبای حیدر (ع)

من شدم نوکر زینب (س) پای منبر زینب (س)

از این روزگار عجیب وغریب

سوی دنیا میگم همیشه هر جا می گم

بزار که بگم کجاییم

وای وای وای وای

التماس دعا