مذهبی وب


من زار وبی شکیبم غربت شده نصیبم

دلبر دلم اسم تو هک شد سر در دلم

منصبی والا داری ارباب

عشق تو آقا ناب ناب

فاطمه به خدا منو نکشت ضربه ی ابن ملجم 

من خمار علی دل بی قرار علی(ع)

کوچیک بودم تو هیئتت کردی منو شکارم

شکر لله مارا مادری زاد که ماهارو با خون جگری زاد 

من دیونم خمار حرم می مونم

التماس دعا