مذهبی وب


غم مخور آخر گره از کار ما وامی شود

فرشته سوی زمین با شتاب آمده است

همان که باعث خون گریه های اوهستیم

شب مستانه نیمه ی شعبان

جونای علی اکبری همه فدایی رهبری

وقتی دخیل ها گره ی این دراند وبش

شاهزاده علی اکبر برادر زاده ی ابالفضل

نخدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

کربلا خونمه از چی دل بکنم

برو میدان ولی آهسته برو

التماس دعا