صدای پای یار مهربان از ره می آید

اباصالح مد آقا اباصالح مد آقا

اگه با اون چشم سیاهت یک نظری بر ما فکنی

دیونه ی مهدی شدم

دنبال تو گشتم گل نرگس همه جا را

حاجی به حرم حال هوایی دادی

اگربا اون چشم سیاهت یک نظری برما فکنی

به دلیل اینکه ششم تیر سالگرد شمسی ذاکر است مولودی هایی ار ذاکر گذاشتم.

التماس دعا