نرگس نگاه ماهت 

قاصدک  از آسمونا داره خوش خبر میاد

زنده ایم با دعای شما التماس دعا