مذهبی وب *** www.mazhabiweb.tk


به دلم برات شده بابام میا د امشب

با اشکای دونه دونه

شبا من بایادت

یتیما با ظرف شیر

آنقدر در میزنم

خیز وجامعه نیلی کن

زجا بر خیز  

مسلمیه تل زینبیه

روزی روزگاری