مداحی رضا نقاش

من سفیر بی قرارم

از اهل کوفه مولاغیر از جفا ندیدم